تعبیر خواب بار

رویای بار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن بارهای زیاد در خواب، آنچنان که در انبار هست یا در محوطه ای دیده می شود خیر و نیکی است. بارکشیدن سود بردن است در صورتی که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانید باری که می کشید و می برید به خودتان تعلق دارد نه به دیگری. در این حالت فرق نمی کند که بار را با ماشین یا گاری یا لیفت تراک و یا هر وسیله دیگری ببرید یا با دوش. ممکن است در عالم خواب از بردن بار خسته شده و عرق کرده باشید. این گویای رنج و زحمت شما نیست بلکه فرحی است که از سود بردن بار حاصل می کنید و به شما دست می دهد. بارکشی در خواب برای دیگران همچنان که در بیداری بیگاری است در خواب هم تلاشی است بیهوده که سودش عاید غیر می شود و رنجش برای شما می ماند. اگر در خواب دیدید که با دوش خود بار می کشید، به اندازه همان باری که روی دوش دارید سود می برید. کم باشد، کم و زیاد باشد، زیاد.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

ممکن است، بر بار سنگین گناه و بزهکاری دلالت داشته باشد. بار سنگین برای زن، بر حاملگی و یا شوهر پرخاشگر دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که باری از چوب حمل میکند، میان مردم سخنچینی کرده است. [سخنچین بدبخت، هیزمکش است]

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در حال حمل بار هستید ، علامت آن است که از روی عشق و خیر خواهی دست به کارهایی سخت و دشوار خواهید زد و زندگانی ای طولانی خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید زیر بار سنگینی به زمین می افتید ، نشانة آن است که قادر به امرار معاش افرادی که به شما وابسته اند نخواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال حمل بار هستند ، علامت آن است که نزدیکان شما تجربیاتی خواهند کرد که شما نیز به این تجربیات علاقمند خواهید شد .

در سر زمین رویاها آمده:

شما باری را حمل می کنید : گذشت در زندگی کار بسیار خوبی است .

بچه ها باری را حمل می کنند : خوشبختی

دشمنان بار حمل می کنند : یکنفر شما را رها میکند

نزدیکان باری را حمل می کنند : یک راز که خطری در آن مخفی شده.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بار , تعبیر خواب بنه , تعبیر خواب توشه , تعبیر خواب حمل , تعبیر خواب محمول , تعبیر خواب محموله , خواب دیدن بار , خواب دیدن بنه , خواب دیدن توشه , خواب دیدن حمل , خواب دیدن محمول , خواب دیدن محموله , رویای بار , رویای بنه , رویای توشه , رویای حمل , رویای محمول , رویای محموله , تعبیر بار , تعبیر بنه , تعبیر توشه , تعبیر حمل , تعبیر محمول , تعبیر محموله , خواب بار , خواب بنه , خواب توشه , خواب حمل , خواب محمول , خواب محموله ,

   + سینا احمدی - ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱٢/٤

لینک دانلود کامل تعبیر خواب