تعبیر خواب میوه

رویای میوه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بی وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود وبدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نیکی است. اگر بد بود، تاویل بد است و دیدن میوه های ترش به خواب، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه های نارسیده، دلیل بر مال حرام است. اگر بیند که میوه های تابستان به زمین می خورد، دلیل بیماری بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن میوهای که شیرین است، بر روزی و دانشی مفید دلالت دارد و اگر میوه ترش باشد، بر پول حرام یا بدتر شدن بیماری دلالت دارد. میوهی تر و تازه، به خیر و خوشی و رزق و روزی تعبیر میشود. میوه در خواب، به زن گرفتن نیز، تعبیر شده است و گفته شده است که دیدن میوه برای فقرا، ثروتمندی؛ و برای ثروتمندان، زیاد شدن ثروت و دارایی است. اگر کسی در خواب ببیند که بر سر او میوه انداخته میشود، در میان مردم به صفت فردی نیکوکار شهرت پیدا میکند.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن، دلیل منفعت بود وقتی که بخورد. اگر بیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

لوک اویتنهاو می گوید :

میوه

بر روی یک درخت : خوش یمنی

میوه چیده شده : پایانی خوش برای یک محاکمه

میوه ترش مزه : بدبختی

میوه شیرین : ثروت

میوه به مقدار بسیار زیاد : پروژه های موفق

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن میوه روزی حلال بود

آنلی بیتون می گوید:

دیدن میوه های رسیده میان شاخ و برگ درختان در خواب ، علامت آیندای سعادت آمیز است .

دیدن میوة سبز ، علامت کوششهای نومیدکننده و شتابزده است .

3ـ اگر دختری خواب ببیند میوه ای سبز می خورد ، علامت آن است که از ارث محروم می شود .

4ـ خرید و فروش میوه در خواب ، نشانة فعالیت تجاری بسیار و کسب سودی اندک است .

دیدن یا خوردن میوة رسیده در خواب ، علامت کسب لذت و ثروتی ناپایدار است .

 

متن بالا توسطنرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب میوه , تعبیر خواب ثمر , تعبیر خواب فاکهه , تعبیر خواب محصول , تعبیر خواب بر , تعبیر خواب حاصل , تعبیر خواب نتیجه , خواب دیدن میوه , خواب دیدن ثمر , خواب دیدن فاکهه , خواب دیدن محصول , خواب دیدن بر , خواب دیدن حاصل , خواب دیدن نتیجه , رویای میوه , رویای ثمر , رویای فاکهه , رویای محصول , رویای بر , رویای حاصل , رویای نتیجه , تعبیر میوه , تعبیر ثمر , تعبیر فاکهه , تعبیر محصول , تعبیر بر , تعبیر حاصل , تعبیر نتیجه , خواب میوه , خواب ثمر , خواب فاکهه , خواب محصول , خواب بر , خواب حاصل , خواب نتیجه ,

   + سینا احمدی - ٩:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٢/۱۳

لینک دانلود کامل تعبیر خواب