تعبیر خواب خبر

آنلی بیتون می گوید:

1ـ شنیدن خبرهای خوب در خواب ، علامت داشتن دوستانی صمیمی با علایق مشترک است و همچنین نشانة توفیق در زندگی است .

2ـ شنیدن خبرهای بد در خواب علامت داشتن دوستانی ناسازگار و روبرو شدن با موقعیتهای نامطلوب در زندگی است .

در سر زمین رویاها آمده:

خبرهای خوش : شانس و رفقای فراوان

خبرهای بد : رضایت بزرگ درکارها

شما خبرهای خوش به دیگران می دهید : کنجکاوی شدید

شما خبرهای بد به دیگران می دهید : خبر مرگ یکی از اعضاء فامیل

فرزندان شما خبرهای خوش به شما می دهند : شادی واحترام شما فراوان می شود .

فرزندان شما خبرهای بد به شما می دهند : بر خشم خود غلبه کنید .

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

   + سینا احمدی - ٦:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٢/٩

لینک دانلود کامل تعبیر خواب