تعبیر خواب همسر

لوک اویتنهاو می گوید :

همسر (زن) : شادمانی

با کودکی در آغوشش : مشکلات

آنلی بیتون می گوید:

اگر مردی همسر خود را به خواب ببیند ، علامت آن است که امور خانه اش نابسامان خواهد شد .

اگر مردی خواب ببیند همسرش با او رفتاری بسیار مهربانانه دارد ، علامت آن است که در تجارت سود فراوانی به دست می آورد .

اگر زنی خواب ببیند همسرش او را شلاق می زند ، علامت آن است که وظایف خود را به خوبی نمی تواند به ثمر برساند و از سوی دیگران سرزنش خواهد شد .

اگر خواب ببینید که همسرى مهربان و خوش اخلاق دارید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهاى خود موفق خواهید بود.

اگر در خواب همسر خود را اخمو و بد اخلاق ببینید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.

در سر زمین رویاها آمده:

زن

خواب همسرخودتان : اعمالتان را بیشتر کنترل کنید

همسرتان شما را صدا می کند : عذاب

با همسرتان مشاجره می کنید : یک مشاجره که چندین روز طول خواهد کشید .

همسرتان لباس بسیار قشنگی پوشیده : مراقب دردسر باشید

همسرتان لباسش را در می آورد : باید روش زندگیتان را تغییر دهید .

همسرتان در حمام است : ناکامی در عشق

همسرتان برهنه است : او به شما دروغ می گوید .

همسرتان در یک استخر شنا است : یک رقیب عشق او را از شما می رباید .

همسر شما با مرد دیگری ازدواج می کند : 1- تغییر کلی در احساسات 2- یک جدائی

یک زن متاهل خواب ببیند که با یک مرد دیگری ازدواج می کند : جدائی ناگهانی یا مرگ شوهر

   + سینا احمدی - ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٢/۸

لینک دانلود کامل تعبیر خواب