تعبیر خواب شوهر

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید شوهرتان شما را ترک می گوید ، علامت آن است که مدتی روابطی تلخ بین شما و شوهرتان حکمفرما خواهد بود . اما تلخیها با آشتی و صمیمیت به پایان می رسد .

2ـ اگر خواب ببینید شوهرتان با شما بدرفتاری می کند ، نشانة آن است که شوهرتان به شما علاقه و اعتماد خواهد داشت .

3ـ اگر خواب ببینید شوهرتان مرده است ، علامت آن است که به اندوه و ناامیدی گرفتار خواهید شد .

4ـ اگر در خواب شوهرتان را رنگ پریده و ناراحت ببینید ، نشانة آن است که یکی از افراد خانواده مدتی بیمار و بستری خواهد شد .

5ـ اگر در خواب شوهر خود را شاد و آراسته ببینید ، علامت آن است که خانه لبریز از شادمانی می گردد و آینده ای درخشان در انتظار شماست .

6ـ اگر شوهر خود را در خواب بیمار و بستری ببینید، علامت آن است که شوهرتان با شما بدرفتاری خواهد کرد و نسبت به شما دلسرد خواهد شد .

7ـ اگر خواب ببینید شوهرتان به زنی دیگر دل بسته است ، علامت آن است که شوهرتان بع زودی از محیط خانواده دلسرد می شود و در جستجوی خوشبختی به جایی دیگر می رود .

8ـ ٍٍٍٍٍاگر خواب ببینید شوهر خود را دوست ندارید ، نشانةآن است که فرصتهایی نشاط آور اما زودگذر را تجربه خواهید کرد .

9ـ اگر دختری خواب ببیند شوهر دارد ، نشانة آن است که مورد توجه مردان قرار خواهد گرفت زیرا فاقد زیبایی است .

10ـ  اگر خواب ببینید شوهرتان دور از شما زندگی می کند ، نشانة آن است که محیط های ناسازگار و ناخوشایند مانع تفاهم شما با شوهرتان می شود .

11ـ اگر خواب ببینید شوهرتان صاحب مقامی است و طرفدارانی دارد ، نشانة آن است که دوستان شما را به دردسر خواهند انداخت .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک شوهر ببینید اگر خودتان شوهر ندارید : یک شادی بزرگ

خواب یک شوهر خوب : مراقب رقیب باشید .

شوهر زن دیگری را خیلی دوست دارید : دردسر و ناامیدی در آینده

می خواهید از شوهرتان طلاق بگیرید : جلوی هیجانات و وسوسه های خود را بگیرید .

شوهر شما می میرد : وقایع خوشایند

شما دوباره ازدواج می کنید : شانس و خوشبختی

یک شوهر زنش را طلاق می دهد : با یکی از عزیزانتان مشاجره خواهید کرد .

زنان دیگران شوهرشما را مغازله می کنند : شما برای تمام عمر به او وفادار خواهید بود .

   + سینا احمدی - ۱٠:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٢/۸

لینک دانلود کامل تعبیر خواب