تعبیر خواب حج

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

حج کردن در خواب بر هفت وجه است.

اول: تزویج (ازدواج) کردن.

دوم: کنیزک خریدن.

سوم: زیارت پادشاه کردن.

چهارم: نیکوئی بر مردمان.

پنجم: سعی کردن در کار خیر.

ششم: مزد و ثواب نمودن.

هفتم: به صحبت وهمنشینی اهل علم است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر به خواب بیند که به حج همی رفت، دلیل که خدای تعالی او را حج روزی کند، اگر بیمار است عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآید. اگر بیند که به حج همی رفت و حج از وی فوت شد، دلیل که عمرش دراز شود و کارش به نظام بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند در حرام لبیک می زد، دلیل که او را ترس و بیم است. اگر بیند حج بر وی واجب شد، لیکن قصد حج نمی کرد، دلیل که در امانت خیانت کند. اگر بیند روز عرفه است، دلیل که با کسی صلح کند. اگر بیند در کعبه نماز می کرد، دلیل که از بزرگان و مهتران کارش نیکو شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که مراسم حج را بهجا میآورد و به دور کعبه، طواف میکند یا بعضی از مراسم حج را به جا میآورد، نشانهای است بر دینداری و ثابت قدم بودن او بر شریعت الهی، پاداشی است بر اعمال نیک او، محافظت شدن از آنچه میترسد، پرداختن قرضهایش و برگرداندن امانت های مردم ؛ اگر در سفر باشد، به مقصد میرسد؛ اگر بازرگان باشد، سود میبرد؛ اگر بیمار باشد، بهبود مییابد و اگر به حج نرفته باشد، به زیارت خانهی خدا میرود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن حج گزاردن تزویج و شادی باشد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که خودتان حاجی شده اید از شر و ترس و بلا ایمنی می یابید و اگر در خواب ببینید که دیگری حاجی شده است هم برای شما خوب است و هم برای آن که از حج بازگشته و مبشر خیر و صلاح و امنیت خاطر است و برای کسی که از حج آمده سلامت و امنیت حاصل می گردد. البته اگر آشنا باشد. و اگر بیگانه و نا آشنا باشد نتیجه خواب متوجه بیننده آن است. اگر در خواب دیدید که همسرتان حاجیه شده در این صورت خواب شما بشارت می دهد که از همان زن فرزندی صالح می آورید.

 

 

این متن در تاریخ 1395/06/15 به روز شده

نرم افزار تعبیر خواب جامع:

http://tabir.blog.ir


اگر دید در کعبه بود، دلیل که زیارت کند. اگر مکه را آبادان دید، دلیل مال بود. اگر خراب بیند به خلاف این بود.

   + سینا احمدی - ٦:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٢/٦

لینک دانلود کامل تعبیر خواب