تعبیر خواب سخن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

سخن گفتن و شنیدن درخواب، تاویل آن از زبان ها مختلف باشد. اگر بیند به زبان تازی چیزی گفت یا شنید، دلیل است با مهتران وی را صحبت افتد و از ایشان عز و جاه یابد. اگر از اخبارهای رسول (ص) استماع کرد و به زبان فارسی گفت یا شنید، دلیل که وی را با مهتران صحبت افتد و از ایشان نیکوئی بیند. اگر بیند به زبان عربی می گفت یا می شنید، دلیل است میراث یابد. اگر بیند که زبان هندو می گفت یا می شنید، دلیل است با مردمان بی اصل دون همت، او را کاری افتد. و اگر بیند زبان ترکی می گفت یا می شنید، دلیل است سخن ناخوش شنود یا به دست بدکرداری گرفتار شود. اگر بیند به زبان قبطی می گفت یا می شنید، دلیل که خبر دهاقین شنود و با ایشان او را صحبت افتد. اگر به زبان خوارزمی گفت و شنید می کرد، دلیل که خبر مکروه شنود یا به شغلی گرفتار شود. اگر بیند که به زبان صیقلانی می گفت یا می شنید، دلیل که وی را با مردم بی انصاف شغلی افتد. اگر بیند که به زبان یونانی می گفت یا می شنید، دلیل است به علم و حکمت و کلام مشغول شود. اگر بیند زبان گرجی می گفت یا می شنید، دلیل که به صحبت کسی بدخوی و نادان او را غم رسد. اگر دید به زبانی می گفت یا می شنید که هرگز آن زبان را نشنیده بود و ندانست چه گفت و چه شنود، دلیل است در کاری متحیر شود و نداند که از آن کار چگونه خلاصی یابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر به همه زبان سخن می گفت و می شنید، دلیل که به همه کار شروع کند و او رااز آن کار منفعت باشد.

جابر مغربی می گوید:

به هر زبانی اگر کسی گوید و شنود، تاویل آن صلاح باشد. اگر آن سخن خیر بود. اگر به خلاف این است، تاویل آن بر شر و فساد کند. اگر بیند که به اندامی از اندام خویش سخن می گفت، دلیل که خویشتن بیند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که با چند زبان مختلف سخن می گوید،صاحب ملک بزرگی می شود. سخن گفتن پرندگان در خواب، بهطور کلی خوب است. اگر کسی ببیندکه پرندهای با او سخن می گوید، به مقامی بلند دست می یابد. اگر کسی در خواب ببیند که حیوان چهارپایی با او سخن می گوید از دنیا می رود ؛زیرا خداوند میفرماید:

«هرگاه فرمان و حکم خدایی بر آنان واقع شود، چهارپایی را از زمین بر آنان خارج نماییم که با آنان سخن میگوید»

(نمل / 82)

   + سینا احمدی - ٧:٢٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٢/٥

لینک دانلود کامل تعبیر خواب