تعبیر خواب دروغگویی

محمد ابن سیرین بصری گوید:

دروغ گفتن در خواب، دلیل بر فساد دین است. اگر بیند که گواهی به دروغ می دهد، دلیل که دین او تباه شود و تاویلش به خلل است.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند پادشاه دروغ می گفت، دلیل که مردم نکوهش و بدی او گویند و حرمت و آبروی او برود.

در سر زمین رویاها آمده:

شما دروغ میگوئید : اضطراب و دردسر شروع میشود.

اشخاص دیگر دروغ میگویند : دشمنان فراوانی دارید.

دیگران به شما دروغ می گویند : دوستان شما را فریب میدهند.

زن و شوهر به یکدیگر دروغ میگویند: بی منطقی و عاقبت نیندیشی باعث رنج آنها خواهد شد.

بچه ها به پدر و مادرشان دروغن میگویند: نقشه های بزرگ عملی خواهند شد.

شما در یک دادگاه شهادت دروغن میدهید: اخلاق بد شما باعث دردسرهای بزرگ میشود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دروغ و دروغگویی در خواب، نشانه ارتکاب گناه، شکست و عدم موفقیت است.

   + سینا احمدی - ٧:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٢/٥

لینک دانلود کامل تعبیر خواب