تعبیر خواب کار

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیکو بود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند کار دنیا می کرد، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود.

اگر بیند کار آخرت کرد، دلیل که کار آخرتش راست بود.

اگر بیند کار دنیای او راست شده بود. دلیل که اجلش نزدیک است.

اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود.

در سر زمین رویاها آمده:

شما سرکار هستید : موفقیت در انتظار شماست .

خدمتکار شما در حال کارکردن است : جاه طلبیهای شما به نتیجه می رسند .

اعضاء فامیل کار می کنند : منفعت مالی

بچه ها کار می کنند : خوشبختی دیگران کارمیکنند: درتمام طول عمر از یک موفقیت برخوردار خواهید بود .

شما بواسطة کار زیاد از رمق افتاده اید : ناراحتی بسیار شما را عذاب می دهد .

باعث از رمق افتادن همکارتان می شوید : کاری با وزرات دادگستری خواهید داشت .

بچه ها را با تحمیل کار زیاد از رمق می اندازید : یک تغییر مهم در وضعیت فعلی شما رخ خواهد داد.

از حیوانات زیادی کار می کشید : دردسر شما را احاطه می کند .

   + سینا احمدی - ٦:٤٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٢/٥

لینک دانلود کامل تعبیر خواب