تعبیر خواب سفر

در سر زمین رویاها آمده:  

خواب سفر : کارهای شما به کندی پیش می روند .

شما در سفر هستید : پول

عازم سفر می شوید : بزودی پیغامی از راه خیلی دور به شما می رسد .

با خانواده تان سفری به کشورهای خارج می کنید : شانس و ثروت

با زن یا مرد مورد علاقه تان سفر می کنید : پشت سر شما پرگوئی می کنند .

تنها سفر می کنید : با مهارت تمام از بدشانسی و موقعیتهای ناخوشایند می جهید .

سفر شما زیاد خوشایند نیست : ناکامی بزرگ

مسافتی را با اسب طی می کنید : ازموانعی که برسر راهتان وجود دارند عبور خواهید کرد .

پیاده سفر می کنید : یک کار دشوار در انتظار شماست .

با گاری یا درشکه سفر می کنید : شانس

با اتومبیل سفر می کنید : درآمد بزرگ مالی

با قایق یا کشتی سفر می کنید : با دوستان و سایر افراد هماهنگی فکری خواهید داشت .

با هواپیما سفر می کنید : مشاجره در قلب فامیل

شما مسلح عازم سفر می شوید : بزودی ازدواج میکنید .

در جاده ای سفر می کنید که در آن تصادف شده : همه چیز بخوبی پیش می رود و به پایان می رسد .

بستگان شما به سفر می روند : این علامت شکست آنهاست .

به اتفاق بچه ها به سفر می روید : خوشبختی شما حتمی است .

در هوای بد سفر می کنید : در اقداماتی که با پول ارتباط دارند بسیار احتیاط کنید .

به اتفاق فامیل سفر می کنید : ناراحتی از شما دور می شود .

با شخصی که دوست دارید سفر می کنید :مشکلات شخصی شما به این زودی حل نخواهند شد .

با دوستان سفر می کنید : شما را فریب خواهن داد.

با شریکتان سفر می کنید : در همه امور ناکام خواهید شد .

با اشخاص دیگر سفر می کنید : مشاجره بین دوستان

با قطار سفر می کنید : قبل از اقدام به کاری خوب فکر کنید .

با کالسکه سفر می کنید : ثروت نصیب شما می شود

با اسب سفر می کنید : افراد خیره سر شما را به بازی می گیرند .

از شهر خودتان به شهر دیگری سفر می کنید : یک شانس کوچک

از شهر دیگری به شهر خودتان سفر می کنید : شانس و موفقیت به خاطر پشتکاری که دارید .

مسلح سفر می کنید :  خیلی سریع برای خود یک رفیق پیدا می کنید .

در هنگام سفر شمشیر با خود دارید : به زودی ازدواج خواهید کرد .

   + سینا احمدی - ٢:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٢/٥

لینک دانلود کامل تعبیر خواب