تعبیر خواب انگشت

رویای انگشت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود.

اول: فرزند،

دوم: برادر و برادرزادگان،

سوم: خادمان وخدمتکاران،

چهارم: دوستان ویاران،

پنجم: قوت نیرومندی،

ششم: پنج نماز.

اگر بیند که انگشتان وی بیفتاد یابریده شود، دلیل که از آن چه گفتیم او را مفارقت افتد.

اگر بیند که انگشت او بشکست، دلیل است یکی از اهل بیت او بمیرد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پنج انگشت دست راست در تاویل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان برادر بود و بعضی از معبران گفته اند، انگشت مهین، دلیل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دلیل بر نماز پیشین کند و انگشت میان، دلیل بر نماز دیگر و انگشت به نصر، دلیل بر نماز شام و انگشت خضر، دلیل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود. اگر بیند که انگشت دست راست نداشت، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد و بعضی گویند: فرزند برادرش را مصیبت رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند که انگشتان را درهم گذاشته داشت، دلیل که سد درست شود. اگر بیند انگشتان را با هم جمع کرد، دلیل است کار برادران فرزندش را به صلاح آورد. اگر بیند که انگشتان به کردار مشت در هم بسته بود، دلیل است که کارها بر وی بسته گردد و هم بر اهل بیت او.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که انگشت مهین او بریده بود، دلیل قوه مالش بود. اگر بیند که انگشت سبحه او بریده است، دلیل است در فریضه نمازها تقصیر کند. اگر بیند انگشت میان او بریده است، دلیل که در شهری پادشاهی یا بزرگی بمیرد. اگر بیند که انگشت بعد از میان بریده است، دلیل است وی را در مال زیان افتد. اگر بیند که انگشت کوچک او بریده است، دلیل است فرزند زاده او بمیرد.

اسماعیل بن اشعث گوید:

انگشتان پای در خواب دیدن، دلیل زینت و آرایش بود. اگر انگشتان پای را درشت و قوی بیند، دلیل که کار کدخدائی او ساخته شود. اگر به خلاف این بیند کار وی ناساخته شود. اگر بیند انگشت پای او را آفتی رسید چنانکه رفتن نتوانست، دلیل که وی را غمی سخت رسد به سبب رفتن مال. اگر انگشتان دست و پای را کسر بیند، دلیل است کار وی واژگونه شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن انگشت در خواب، به کمک گرفتن و استعانت از جنبههای زندگی دنیایی و شغل و کار بینندهی خواب دلالت دارد. همچنین دیدن انگشت را در خواب، به زن و فرزندان و مال و دارایی تعبیر نمودهاند؛ از اینرو، اگر کسی دید که انگشتانش به صورت زیبایی دراز شدهاند به تعداد فرزندان و مال و دارایی او افزوده خواهد شد و به عکس اگر دید که انگشتانش کوتاه شدهاند، آنچه، بیان شد، رو به کاهش میگذارند.

خالد اصفهانی می گوید:

اگر بیند از انگشت مهین او شر می آید یا از انگشت سبابه او خون همی آید، دلیل است آن کس با مادر خویش فساد نماید. اگر بیند از انگشت او آواز برآمد، دلیل نماید که در میان خویشان او گفتگو رود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در خواب نامه های سنتی نوشته اند که پنج انگشت دست راست در تاویل پنج نمازی هستند که در طول شبانه روز می گزاریم. هر یک از انگشتان دست راست نماینده یکی از نمازهای پنج گانه، انگشتان دست چپ فرزندان برادر . اگر کسی ببیند که انگشت دست راست ندارد نشان آن است که برای فرزند یا برادرش پیش آمد سوئی اتفاق می افتد. اگر انگشتان زرد باشند از بیماری بیینده رویا خبر می دهند که او باید مراقب صحت و سلامت خویش باشد. انگشتان سیاه اندوه و کسالت است و انگشتان صورتی یا سرخ و به هر تقدیر در خواب ، خوش حالت و خوش رنگ گویای سلامت و موفقیت در کار زیاد شدن انگشتان پا زیادی کار و مشغله است و زیاد شدن انگشتان دست توانائی در انجام کارها. اگر کسی در خواب ببیند که انگشت پای او آفت دیده به طوری که راه رفتن برای او به صعوبت امکان پذیر می گردد غم و اندوهی به او می رسد و اگر ببیند که یک یا چند انگشت پای او کم شده بین او و دوستی جدایی می افتد.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن انگشتان کثیف و مجروح خود در خواب ، نشانة آن است که رنج و دردسر بسیار ، در انتظار شماست و در آینده نومید خواهید شد .

2ـ دیدن انگشتان سفید و زیبا در خواب ، علامت آن است که به خاطر خیرخواهی مشهور می شوید و به عشق شما پاسخ مثبت داده می شود .

3ـ دیدن انگشتان بریده خود در خواب ، علامت آن است که ثروت و میراثی را به خاطر دخالت دشمنان از دست می دهید .

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار مى‏گیرد.

هانس کورت می گوید:

اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمى و کثیف هستید، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب انگشتانتان را زیبا و قشنگ ببینید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار مى‏گیرید. اگر در خواب ببینید که انگشت شست شما آسیب دیده و احساس درد مى‏کنید، به این معنا است که اطرافیانتان با شما رفتار مناسبى ندارند. بزرگ شدن بیش از اندازه‏ى انگشت شست در خواب، علامت آن است که اقبال خوبى پیش روى شما است. کوچک شدن غیر طبیعى انگشت شست در خواب، نشان دهنده‏ى کسب لذت‏ها و تفریحات است.

در سر زمین رویاها آمده:

انگشتر به دست دارید : شانس در عشق

انگشتانتان درد می کند : یک شادی بزرگ

انگشتان شما پر از انگشتر است : بزودی ازدواج میکنید .

انگشتانتان رنگ پریده است : عشقی که به شخص بخصوصی دارید دوطرفه است .

از انگشتانتان خون می آید : مراقب ضررهای مالی باشید .

انگشتان زیبا : کارهای پر مشقتی در پیش است .

انگشتانتان را زخم می کنید : مشاجره با دوستان

انگشت شما را قطع می کنند : دوستتان را از دست می دهید

انگشتتان میسوزد : افراد بسیاری از شما بدشان میآید

انگشتان شما بلند هستند : ازدواج شما زیاد به طول نمی انجامد .

انگشتان شما کوتاه است : ارث – ثروت

انگشتان شما بیشتر از پنج تاست : دوستان جدید پیدا می کنید

انگشتان شما کمتر از پنج تاست : شادی و عشق

انگشتانتان می شکند : یک ازدواج خوشبخت در پیش دارید .

زیگموند فروید گوید:

اگر از انگشت شست او شراره آتش بلند شد و از انگشت اشاره اش خون بیرون جهید ، با مادر زن خود فساد و خیانت کند.

اگر بیند از انگشت او صدا برخاست ، در میان خویشان و بستگان او مجادله و گفتگو در می گیرد .

لوک اویتنهاو می گوید :

زخمی کردن آن : زیان
از دست دادن آن : زیان بزرگ

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب انگشت , تعبیر خواب افتادن انگشت , تعبیر خواب در آمدن انگشت , تعبیر خواب انگشت پا , تعبیر خواب انگشت دست , تعبیر خواب انگشت بزرگ , تعبیر خواب انگشت کوچک , تعبیر خواب انگشت اشاره , تعبیر خواب انگشت میانه , تعبیر خواب بریدن انگشت , تعبیر خواب زخمی شدن انگشت , تعبیر خواب خون آمدن انگشت , تعبیر خواب درد کردن انگشت , تعبیر خواب انگشت سیاه , تعبیر خواب انگشت زرد , تعبیر خواب انگشت پوسیده , تعبیر خواب انگشت شکسته , تعبیر خواب نداشتن انگشت , تعبیر خواب انگشت زشت , تعبیر خواب انگشت زیبا , خواب دیدن انگشت , خواب دیدن افتادن انگشت , خواب دیدن در آمدن انگشت , خواب دیدن انگشت پا , خواب دیدن انگشت دست , خواب دیدن انگشت بزرگ , خواب دیدن انگشت کوچک , خواب دیدن انگشت اشاره , خواب دیدن انگشت میانه , خواب دیدن بریدن انگشت , خواب دیدن زخمی شدن انگشت , خواب دیدن خون آمدن انگشت , خواب دیدن درد کردن انگشت , خواب دیدن انگشت سیاه , خواب دیدن انگشت زرد , خواب دیدن انگشت پوسیده , خواب دیدن انگشت شکسته , خواب دیدن نداشتن انگشت , خواب دیدن انگشت زشت , خواب دیدن انگشت زیبا , رویای انگشت , رویای افتادن انگشت , رویای در آمدن انگشت , رویای انگشت پا , رویای انگشت دست , رویای انگشت بزرگ , رویای انگشت کوچک , رویای انگشت اشاره , رویای انگشت میانه , رویای بریدن انگشت , رویای زخمی شدن انگشت , رویای خون آمدن انگشت , رویای درد کردن انگشت , رویای انگشت سیاه , رویای انگشت زرد , رویای انگشت پوسیده , رویای انگشت شکسته , رویای نداشتن انگشت , رویای انگشت زشت , رویای انگشت زیبا , تعبیر انگشت , تعبیر افتادن انگشت , تعبیر در آمدن انگشت , تعبیر انگشت پا , تعبیر انگشت دست , تعبیر انگشت بزرگ , تعبیر انگشت کوچک , تعبیر انگشت اشاره , تعبیر انگشت میانه , تعبیر بریدن انگشت , تعبیر زخمی شدن انگشت , تعبیر خون آمدن انگشت , تعبیر درد کردن انگشت , تعبیر انگشت سیاه , تعبیر انگشت زرد , تعبیر انگشت پوسیده , تعبیر انگشت شکسته , تعبیر نداشتن انگشت , تعبیر انگشت زشت , تعبیر انگشت زیبا , خواب انگشت , خواب افتادن انگشت , خواب در آمدن انگشت , خواب انگشت پا , خواب انگشت دست , خواب انگشت بزرگ , خواب انگشت کوچک , خواب انگشت اشاره , خواب انگشت میانه , خواب بریدن انگشت , خواب زخمی شدن انگشت , خواب خون آمدن انگشت , خواب درد کردن انگشت , خواب انگشت سیاه , خواب انگشت زرد , خواب انگشت پوسیده , خواب انگشت شکسته , خواب نداشتن انگشت , خواب انگشت زشت , خواب انگشت زیبا ,

   + سینا احمدی - ۱:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱٢/٢

لینک دانلود کامل تعبیر خواب