تعبیر خواب هل دادن

رویای هل دادن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند که کسی را بینداخت، دلیل که بر خصم چیره شود.

اگر بیند که کسی او را بینداخت، دلیل که خصم بر وی چیره گردد.

اگر بیند که بر کسی سنگ انداخت، دلیل کند که سخن سخت به کسی گوید

و بعضی از معبران گفته اند که، دلیل آن که او را به زنا یا به گناهی متهم گردانند.

اگر کسی بیند که سفال انداخت هم سخن درشت بود که به کسی گوید

و معبران گویند: اگر بیند کسی شکر یا بادام بر او بینداخت،

اگر آن کس معروف بود، دلیل کند از او بدان مقدار عطا یابد.

اگر مجهول بود بدان مقدار که انداخت مصیبت و عزا یابد.

اگر کسی بیند این خوردنی ها که گفتیم سوی چهارپایان انداخت، دلیل که مال خویش بر جاهلان هزینه کند.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب هل دادن , تعبیر خواب تنه زدن , تعبیر خواب انداختن کسی , تعبیر خواب سویی راندن , تعبیر خواب فشار آوردن , خواب دیدن هل دادن , خواب دیدن تنه زدن , خواب دیدن انداختن کسی , خواب دیدن سویی راندن , خواب دیدن فشار آوردن , رویای هل دادن , رویای تنه زدن , رویای انداختن کسی , رویای سویی راندن , رویای فشار آوردن , تعبیر هل دادن , تعبیر تنه زدن , تعبیر انداختن کسی , تعبیر سویی راندن , تعبیر فشار آوردن , خواب هل دادن , خواب تنه زدن , خواب انداختن کسی , خواب سویی راندن , خواب فشار آوردن ,

   + سینا احمدی - ٦:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۱٢/۱

لینک دانلود کامل تعبیر خواب