تعبیر خواب انداختن

رویای انداختن

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر بیند به طرفش سنگ انداختن بیم آن می رود بیم آن می رود به زنا وگناه متهم کنند

اگر بیند کسی شکریا بادام یا قند به طرفش انداخت چنانچه آن شخص سرشناس باشد به خواب بین چیزی عطا می کند

واگربیند ناشناس شکریا بادام یا قند انداخت جایزه وعطائی نصیب او می شود

اگر بیند خوردنی به سوی چهار پایان انداخت تعبیر آنست که مال خود را خرج جاهلان می کند

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب انداختن , تعبیر خواب سنگ انداختن , تعبیر خواب چیزی انداختن , تعبیر خواب پرت کردن , تعبیر خواب افکندن , تعبیر خواب پرتاب کردن , تعبیر خواب قذف , تعبیر خواب هتف , تعبیر خواب دحو , تعبیر خواب رمی , تعبیر خواب قد , تعبیر خواب پرانیدن , خواب دیدن انداختن , خواب دیدن سنگ انداختن , خواب دیدن چیزی انداختن , خواب دیدن پرت کردن , خواب دیدن افکندن , خواب دیدن پرتاب کردن , خواب دیدن قذف , خواب دیدن هتف , خواب دیدن دحو , خواب دیدن رمی , خواب دیدن قد , خواب دیدن پرانیدن , رویای انداختن , رویای سنگ انداختن , رویای چیزی انداختن , رویای پرت کردن , رویای افکندن , رویای پرتاب کردن , رویای قذف , رویای هتف , رویای دحو , رویای رمی , رویای قد , رویای پرانیدن , تعبیر انداختن , تعبیر سنگ انداختن , تعبیر چیزی انداختن , تعبیر پرت کردن , تعبیر افکندن , تعبیر پرتاب کردن , تعبیر قذف , تعبیر هتف , تعبیر دحو , تعبیر رمی , تعبیر قد , تعبیر پرانیدن , خواب انداختن , خواب سنگ انداختن , خواب چیزی انداختن , خواب پرت کردن , خواب افکندن , خواب پرتاب کردن , خواب قذف , خواب هتف , خواب دحو , خواب رمی , خواب قد , خواب پرانیدن ,

   + سینا احمدی - ٦:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۱٢/۱

لینک دانلود کامل تعبیر خواب