تعبیر خواب بدن

رویای بدن

فروید گوید:

به نظرفروید که در مجموع وخلاصه می آید هر عضو بدن می تواند معرف عضو دیگری که اهمیت کمتری داری باشد

هر عضو تیز و نوک دار مانند انگشتان ، دندان و زبان و نوک بینی نشان آلت مردی است.

هر سوراخ بدن مانند دهان وغیره سوراخ مقعد و یا فرج است.

دیدن سوراخ در پشت بدن وپشت دست نشان مقعد است وسوراخ در جلوی بدن سوراخ فرج است .

دیدن ترشحاتی مانند بزاق و اشگ و ادرار می تواند به ترشح منی تفسیر شود . شکم و معده نشانگر امیال و عواطف سر کوفته و محدود شده است.

لیلا برایت می گوید:

دیدن بدن در خواب، بیانگر آن است که شما دلبسته‏ى کسى مى‏شوید و در انجام کارهاى بیهوده وقت تلف مى‏کنید. اگر خواب ببینید که داراى بدنى قوى هستید، به این معنا است که به خوشبختى مى‏رسید. اگر در خواب بدن خود را زخمى ببینید، بیانگر ضرر مالى است. دیدن بدن لخت در خواب، نشانه‏ى آن است کار نادرستى انجام مى‏دهید که آبروى شما در خطر است.

در سر زمین رویاها آمده:  

خواب بدن خودتان : خوشبختی

بدن یک زن : دیگران با این زن تفریح می کنند .

بدن یک مرد : نقشه های شما عملی و موفق خواهند شد .

بدن یک بچه : عازم یک سفر هستید .

بدن ازشکل افتاده یک شخص دیگر : شادی در آینده نزدیک .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بدن , تعبیر خواب پیکر , تعبیر خواب تنه , تعبیر خواب تن , تعبیر خواب جثه , تعبیر خواب کالبد , خواب دیدن بدن , خواب دیدن پیکر , خواب دیدن تنه , خواب دیدن تن , خواب دیدن جثه , خواب دیدن کالبد , رویای بدن , رویای پیکر , رویای تنه , رویای تن , رویای جثه , رویای کالبد , تعبیر بدن , تعبیر پیکر , تعبیر تنه , تعبیر تن , تعبیر جثه , تعبیر کالبد , خواب بدن , خواب پیکر , خواب تنه , خواب تن , خواب جثه , خواب کالبد ,

   + سینا احمدی - ٧:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٥/۱٢/٧

لینک دانلود کامل تعبیر خواب