تعبیر خواب پنجره

رویای پنجره

لوک اویتنهاو می گوید :

نگاه کردن از پنجره : یک دیدار منتفی شده

وارد شدن از پنجره : شکست خوردن یک اقدام

بسته : موانع بر سر راه برنامه های ریخته شده

باز : حمایت آسان

نورگیر : اضطراب

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پنجره در خواب ، علامت آن است که تلاشهای شما برای رسیدن به آرزوهای درخشان ، نقش بر آب خواهد شد .

2ـ دیدن پنجره های بسته در خواب ، علامت آن است که از عزیزان خود جدا خواهید شد .

3ـ دیدن پنجره های شکسته در خواب ، علامت آن است که سوء ظن هایی مصیبت بار به شما هجوم خواهد آورد .

4ـ نشستن بر لب پنجره در خواب، علامت آن است که قربانی حماقت خود خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می شوید ، علامت آن است که برای رسیدن به مقصود خود ، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می کنید .

6ـ اگر خواب ببینید از پنجره ای فرار می کنید و به بیرون می روید ، علامت آن است که با درد سری دست به گریبان می شوید که شما را از حرکت باز می دارد .

7ـ اگر در خواب از پنجره ای  به بیرون نگاه کنید و چیزهایی عجیب به چشمتان بخورد ، علامت آن است که در پیش بردن شغل مورد علاقة خود با شکست روبرو می شوید .

یک پنجرة باز : موفقیت در انتظار شماست .

یک پنجرة بسته : دوستانتان شما را ترک میکنند.

یک پنجرة شکسته : از دوستان خیانتکار دوری کنید.

از پنجرة بیرون میپرید : یک مرافعه در پیش دارید.

بوسیلة یک نردبان از یک پنجره بالا میروید: ناتوانی مالی .

از یک پنجره بیرون میائید تا بوسیله یک نردبان پائین بروید : در آینده مشکل مالی نخواهید داشت.

یک پنجرة خیلی بزرگ : موفقیت در کار .

یک پنجره روبروی خانة شما : مشاجره بین برادران.

یک پنجرة رو به حیاط : مشاجره بین خواهران

مردم را در حال بوسیدن یکدیگر جلوی یک پنجره میبینید : مرگ یک پرنده اهلی.

چیزی را از پنجره تان مشاهده میکنید : بر مخالفانتان پیروز میشوید .

آتش از یک پنجره زبانه میکشد: عمر شما طولانی خواهد بود.

اشیائی را از یک پنجره به بیرون پرت میکنید: پیشرفت.

از یک پنجرة روی شیروانی به بیرون نگاه میکنید : بهبودی سریع.

از یک پنجرة روی شیروانی به بیرون می افتید : یک بیمار در پیش است .

دیگران را پشت پنجرة شیروانی میبینید : مراقب رقیب باشید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

دیدن پنجره‏اى باز در خواب، نشانه‏ى آن است که موفقیت‏هاى بسیارى پیش رو دارید. دیدن پنجره‏اى بسته در خواب، نشانگر بروز مشکلات است. اگر خواب ببینید که از پنجره به طرف بیرون پریده‏اید، ببیانگر بروز اختلافات است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Avytnhav Luke says:
Look out the window: a meeting has been canceled
Sign in the window: the failure of an action
Closed obstacles spilled programs
Open: Easy support
Skylight: anxiety
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 viewing window in the bedroom, it is a sign that your efforts to achieve the aspirations brilliant, will be dashed.
2 View windows closed in sleep, a sign that their loved ones will be separated.
3 View window, broken sleep, a sign that suspicions would be disastrous to attack you.
4 sitting on the window in the bedroom, symbols that will be the victim of his folly.
5 See if the dream house through the window, you mark that to achieve his purpose, incorrect use of tools.
6 If you sleep, you see a window to escape and go out, sign it, which is grappling with another headache sure keeps you from moving.
7 if the dream of a window to look out and eat something strange eyes, a sign that interest in advancing your career, you fail.
An open window: success is waiting for you.
A closed window: Your friends are leaving.
A broken window: Avoid treacherous friend.
Jump out of the window: a dispute rewards.
Climb by a ladder from a window: financial capability.
Come out of a window by a ladder to go down in the future will not have financial problems.
A window very big success on the job.
A window in front of your house: a dispute between the brothers.
A window facing the courtyard: a dispute between the sisters
People are kissing each other in front of a window will: Death of a domesticated bird.
What you can see from the window: the opponents you will win.
Window of a burning fire: your life will be long.
Objects thrown from a window you progress.
From the window you look out for roofing: a quick recovery.
Fall out of a window roofing: a patient ago.
Others see the slope window: Watch your rival.
Text from the site of dream interpretation
Leila tells you about:
Viewing windows open at night, it is a sign of success long before you have. Viewing windows closed in sleep, a sign of problems. If you dream you see out the window jumped, Bbyangr of Discord.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پنجره , تعبیر خواب پادگانه , تعبیر خواب دریچه , تعبیر خواب روزنه , تعبیر خواب مشبک , تعبیر خواب نافذة , خواب دیدن پنجره , خواب دیدن پادگانه , خواب دیدن دریچه , خواب دیدن روزنه , خواب دیدن مشبک , خواب دیدن نافذة , رویای پنجره , رویای پادگانه , رویای دریچه , رویای روزنه , رویای مشبک , رویای نافذة , تعبیر پنجره , تعبیر پادگانه , تعبیر دریچه , تعبیر روزنه , تعبیر مشبک , تعبیر نافذة , خواب پنجره , خواب پادگانه , خواب دریچه , خواب روزنه , خواب مشبک , خواب نافذة ,

   + سینا احمدی - ٧:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/۱/٧

لینک دانلود کامل تعبیر خواب

? صفحه بعد صفحه قبل ?