تعبیر خواب پنجه

رویای پنجه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پنجه از یک طرف حمایت است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است. اگر در خواب ببینید که پنجه در پنجه خویش افکنده اید خوب نیست بخصوص اگر نشسته و دستها را بر زانو حلقه کرده باشید. این حالت در خواب خوب نیست و خواب شما از غم و اندوهی که پیش می آید خبر می دهد ولی مشاهده پنجه های باز خودتان یا دیگری نیکو است.اگر کسی پنجه دست شما را گرفته بود و با محبت و ملایمت می کشید خوب است. اگر آن شخص غریبه بود کسی به شما کمک می کند و اگر آشنا بود کسی به شما نیاز دارد که از بستگان خود شمااست. اگر پنجه شما را با قدرت می کشید و می فشرد موردی برای مبارزه و روبه روئی پیش می آید و چنانچه کاسب باشید احتمالا یک رقابت حرفه ای در پیش دارید. اگر کسی پنجه شما را گرفته بود و نوازش می کرد وشما او را نمی دیدید و نمی شناختید کسی در صدد اغوای شما بر خواهد آمد. اگر پنجه کسی را از انگشت کوچک گرفته بودید کسی موی دماغ شما می شود و زحمت به وجود می آورد. اگر انگشت اشاره اش را گرفته بودید کسی شما را هدایت می کند.اگر انگشت انگشتری او را گرفته بودید عشقی سر راه شما قرار می گیرد. عکس این هم صادق است. روی هم رفته دیدن پنجه انگشتان در خواب نیکو است مگر آن که به هم انداخته و زانو را به بغل گرفته باشید

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Motiee Manouchehr Tehrani says:
Paws on the one hand and support from friends both in their sleep. If you see the claw in claw his dream cast is good, especially if you sit, hands on knees have rings. If the stranger was someone to help you. If you know someone in your family needs you. If you are struggling with drag and pressed the power to fight and face supernatants case arises if the businessman you might have in a professional competition. If you had taken one paw and stroked him and you could not see and did not know you would be willing to temptation. If you had taken pinky toe someone who bore you and effortlessly creates. If someone had taken his index finger ring finger leads you. If you had taken him love is in your way. The opposite is true. Overall, claw toes during sleep is good to see unless you're thrown together and knees to the arm
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پنجه , تعبیر خواب برثن , تعبیر خواب چنگال , تعبیر خواب چنگول , تعبیر خواب مخلب , خواب دیدن پنجه , خواب دیدن برثن , خواب دیدن چنگال , خواب دیدن چنگول , خواب دیدن مخلب , رویای پنجه , رویای برثن , رویای چنگال , رویای چنگول , رویای مخلب , تعبیر پنجه , تعبیر برثن , تعبیر چنگال , تعبیر چنگول , تعبیر مخلب , خواب پنجه , خواب برثن , خواب چنگال , خواب چنگول , خواب مخلب ,

   + سینا احمدی - ٧:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/۱/٧

لینک دانلود کامل تعبیر خواب

? صفحه بعد